ارتباط با ما

ضدیخ گازویلی

این محصول بر پاییه مواد افزودنی ضد انجماد گازوییل ساخته شده است . ضدیخ گازوییلی برای استفاده در باک های دیزلی سبک و سنگین ساخته شده است .و همچنین از آن می توان در تانک های گازوییلی و منابع ذخیره برای محافظت از مکان ذخیره و جلوگیری از یخ بستن استفاده کرد.

کاربرد:

  • استفاده در باک خودرو های دیزلی سبک و سنگین و تانک های گازویل و موارد مشابه

مزایا :

  • محافظت از یخ زدگی در زمستان

میزان استفاده :

به اضای هر 200 لیتر گازوییل یک لیتر مورد استفاده قرار می گیرد