ارتباط با ما

گازسوز LA

یک روغن موتور گاز سوز می باشد که برای موتور های ثابت گازسوز با خاکستر سولفاته پایین بکار می رود .

 

کاربرد:

  • موتور های ثابت گازسوز

  • موتور های ثابت مدل کاترپیلارو…

مزایا:

  • قابلیت سازگاری و جلوگیری از تخریب سیستم های کاتالیست موجود در اگزوز به دلیل میزان پایین فسفر

  • خاکستر سولفاته پایین