ارتباط با ما

گریس بنتون

گریس بتون یا گریس نسوز با استفاده از روغن پایه مررغوب و مواد تغلیظ شده است .خاک بنتون که نوعی خاک معدنی فعال شده می باشد به دلیل ویژگی منحصر بفردی که دارد، سبب می گردد تا گریس در دمای بالا ذوب نگردد و دماهای بالای عملیاتی را تحمل نماید . البته به لحاظ ماهیت ، طول عمر این گریس در دمای بالا تا حدودی کوتاه بوده و در زمانبندی تعیین شده ، می بایستی جایگزین گردد.

کاربرد:

روانکاری یاتاقان های چرخشی و مسطح تحت شرایط عملیاتی ( دور پایین ، فشار متوسط و دمای بالا )

مزایا:

مقاومت عال یدر برابر دماهای بالا

حضور تغلیظ کننده غیر قابل ذوب

پایداری مکانیکی عالی